Μνήμη, Στιγμές & Αναμνήσεις

Απαθανατίζουμε στιγμές όχι μόνο για να θυμόμαστε, αλλά και για να μας θυμούνται. Ο φόβος μας για τον θάνατο κατευθύνει τη μνήμη μας, η γνώση μας ότι όλα τελειώνουν.

Μνήμη και Ταυτότητα

«Αλλά ένας άνθρωπος δεν αποτελείται από αναμνήσεις και μόνο. Έχει συναίσθημα, θέληση, ευαισθησίες, ηθική» — Όλιβερ Σακς

Μνήμη και Τραύμα

«Το να έχεις αδικηθεί δεν είναι τίποτα, εκτός κι αν συνεχίζεις να ανακαλείς την αδικία» — Κομφούκιος

Κάθε στιγμή είναι μία αφετηρία.

Think. Create. Inspire.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store