Ένα Ιαπωνικό Παραμύθι

Yuan fen

Μια Προσωπική Ιστορία

Koi no Yokan

Ετοιμότητα

Δεν ήμουν άτυχος.

Ήμουν απροετοίμαστος.

“Όταν βιάζεσαι να κατακρίνεις κάποιον, θυμήσου πρώτα ότι δεν είχαν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες που είχες εσύ στη ζωή.”

Τελευταίες Σκέψεις

Η απάντηση είναι όταν εσύ είσαι έτοιμος.

Think. Create. Inspire.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store